Incasso

De behandeling van een incasso-opdracht gaat als volgt:

Na aanlevering wordt aan de opdrachtgever de opdracht bevestigd met vermelding van het dossiernummer waaronder de opdracht bij ons kantoor in behandeling is. Dit dossiernummer zal in de verdere correspondentie gebruikt worden.

Een incasso-opdracht doorloopt vier fases:

  1. de buitengerechtelijke fase
  2. de gerechtelijke fase
  3. de executie fase
  4. de afwikkeling

Ad 1. Buitengerechtelijke fase

Algemeen

De buitengerechtelijke fase is er op gericht om de debiteur te bewegen om de vordering vrijwillig te voldoen. Daartoe worden de volgende stappen doorlopen:

De debiteur wordt eerst tweemaal schriftelijk aangemaand. Vervolgens wordt de debiteur, indien mogelijk, telefonisch benaderd. Na verificatie van de adresgegevens wordt daarna een sommatie-exploit uitgebracht. Tot slot wordt verhaalsinformatie ingewonnen, zodat beoordeeld kan worden of het zinvol is om een gerechtelijke procedure op te starten.

Regelingen

Getracht zal worden om in het buitengerechtelijk traject betaling ineens te verkrijgen. Mocht uit omstandigheden blijken dat zulks niet haalbaar is dan zal getracht worden middels een betalingsregeling te komen tot betaling van de vordering. Zodra de bereidheid om een regeling na te komen onvoldoende is zullen (executie)maatregelen worden genomen teneinde betaling zeker te stellen.

Zodra eenmaal een procedure aanhangig is gemaakt kan men die niet meer stoppen door een betalingsregeling aan te bieden.

Ad 2. Gerechtelijke fase

Algemeen

Zodra bekend is dat de debiteur verhaal biedt en in het buitengerechtelijke traject geen/onvoldoende incassoresultaat is verkregen, zal een gerechtelijke procedure worden opgestart. Indien er geen verhaal is, wordt de zaak gesloten.

Samenwerking binnen gerechtelijke procedures

Voor gerechtelijke procedures (inclusief de eventueel te nemen conservatoire maatregelen) werken wij samen met gerenommeerde advocatenkantoren waarmee wij een structurele samenwerking hebben.

Ad 3. Executietraject

Algemeen

Nadat er vonnis is gewezen zal de gerechtsdeurwaarder de uitspraak ten uitvoer leggen. Door een conservatoir beslag te effectueren of via executiemaatregelen te treffen zal worden getracht de debiteur tot betaling te dwingen.

Executoriale titel

Mocht de opdrachtgever al over een executoriale titel beschikken, dan kan de opdrachtgever de grosse aan ons ter executie overdragen. Eerst zal worden geprobeerd vrijwillige betaling te realiseren. Als dit niet mogelijk is, dan zal verhaalsinformatie worden ingewonnen en zo mogelijk execturiale maatregelen worden getroffen.

Voor de ten uitvoerlegging van titels (maar ook ten aanzien van te nemen conservatoire maatregelen) wordt op Aruba en de bovenwindse eilanden samengewerkt met vaste gerechtsdeurwaarders. De sturing van deze gerechtsdeurwaarder geschiedt vanuit ons kantoor.

Tenuitvoerlegging Nederlandse uitspraken

Op grond van het Statuut kunnen op Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba in Nederland verkregen vonnissen en beschikkingen (gewezen door de rechtelijke macht) en notariële aktes na registratie rechtstreeks tenuitvoer worden gelegd.

Ad 4. Afwikkeling

Verantwoording, afrekening en afwikkeling

Er zal op hoofdniveau worden gekeken naar de verhouding tussen gemaakte kosten en ontvangen bedragen. Uitgangspunt is dat de financiering van de te maken kosten zo veel mogelijk plaatsvindt uit de betalingen die binnen de portefeuille worden voldaan.

Beëindiging van de opdracht

Na beëindiging van de opdracht wordt een afrekening. Daarin worden de gemaakte kosten gespecificeerd. De kosten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Na aftrek van de kosten zal het geïncasseerde bedrag worden afgedragen.

Afwijkende afspraken

Hiervoor is de procedure beschreven die wij normaal gesproken volgen. Uiteraard kunt u met ons afwijkende afspraken maken.